"Грижейки се за щастието на другите,
ние намираме своето."
-ПЛАТОН
"Грижейки се за щастието на другите,
ние намираме своето."
-ПЛАТОН

Република България е разположена в Югоизточна Европа и Североизточната част на Балканския полуостров. Столица гр.София.

Република България е член на Европейския съюз.

Етични принципи и правила на поведение при осъществяване на посредничество при международни осиновявания в сдружение „АСОЦИАЦИЯ ВИКТОРИЯ”

Настоящите етични принципи и правила са задължителни за работещите специалисти в сдружение „Асоциация Виктория” относно посредничество при международно осиновяване. Те дължат лоялност и уважение към клиентите при осъществяване дейността на Асоциацията като:

1. Подхождат с необходимото уважение към осиновяващите и допри-насят за повишаване на самочувствието и достойнството им в хода на осиновителна процедура.

2. Предлагат услуги и прилагат техники, според квалификацията им (образование,специализиран тренинг и практически опит). Полагат усилия и подддържат високи стандарти и компетентност. Използват усвоените модели и техники за мотивацията на осиновяващите да завършат осиновяването, чрез съответните хипотези, изводи и препоръки.

3. Подхождат с необходимата професионална отговорност и тази свързана със спазване изискванията на законодателството в сферата на международните осиновявания. Отговорни са за собствените си действия и в максимална степен гарантират, че услугите и методите им гарантират правомерно  протичане на осиновителния процес. 

4. Полагат усилия да изяснят с необходимата почтеност възможностите при осиновяванията с техните не само добри, но и негативни преживявания и възможните варианти за преодоляването им.

5. Длъжни са да не разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни при или по повод дейността, която осъществяват или са осъществявали в Асоциацията. Информацията и записите се съхраняват по адекватен начин, за да се обезпечи необходимата конфиденциалност  и се ползват единствено и само за целите на осиновяването. 

6. Не могат да изискват и получават възнаграждение, несъразмерно на оказаните услуги или на обичайното възнаграждение за същите услуги Осиновителната процедура не бива да се използва за придобиване на каквато и да е имотна облага. 

7. Периодично поддържат своето професионално развитие и усъвършенстване в дейността си за посредничество при международно осиновяване, включително и участие в организираните от Асоциацията обучения.   

Свържете се с нас

Намерете ни на картата

Асоциация Виктория © 2022 . Всички права запазени.