"Грижейки се за щастието на другите,
ние намираме своето."
-ПЛАТОН
"Грижейки се за щастието на другите,
ние намираме своето."
-ПЛАТОН

Република България е разположена в Югоизточна Европа и Североизточната част на Балканския полуостров. Столица гр.София.

Република България е член на Европейския съюз.

Необходими документи

Необходими документи за регистриране на лица с обичайно местопребиваване в чужбина като кандидат-осиновители в регистъра на Министерство на правосъдието на Република България

1. Молба до Министерство на правосъдието, подадена чрез централния орган на съответната държава или чрез акредитирана организация, получила разрешение от министъра на правосъдието на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Молбата съдържа кратко представяне на осиновяващия – име, националност и гражданство, номер и място на издаване на документа за самоличност, дата и място на раждане, държава по обичайно местопребиваване, постоянен и настоящ адрес, кратка история на семейството на осиновяващия; информация за икономическото и социалното положение на осиновяващия; информация за централния орган или за акредитираната организация, която посредничи на осиновяващия, включително лица за контакт, адрес, телефон, представителство, условия по разрешението на акредитираната организация; други обстоятелства от значение за осиновяването; подпис на подателя.

2. Пълномощно дадено на Организацията посредник от кандидат осиновителите;

3.Подписан договор между Организацията посредник и кандидат осиновителите/ акредитирана чуждестранна организация;

4. Разрешение за осиновяване на дете съгласно закона на обичайното местопребиваване на осиновяващия;

5. Документ, издаден от компетентен оргат, удостоверяващ, че осиновяващият не е лишен от родителски права, издаден от компетентен орган;

6. Социален доклад за осиновяващия, съдържащ данни и за членовете на неговото семейство, включително за здравословното им състояние; издаден от акредитирана организация или лицензиран социален работник придружен от лиценза й;
Актуален социален доклад, ако е издаден преди повече от 1 година или удостоверение от органа, който го издава, че липсват промени на описаните в социалния доклад обстоятелства.

7. Медицинско свидетелство – оценка на физическото и психическото здраве на лицето въз основа на минали и настоящи заболявания и липса на хронични заболявания, заразни венерически болести, туберкулоза и други застрашаващи живота му заболявания, резултати от изследвания за HIV. Валидността е 1 година.

8. Документ за съдимост на осиновяващия;

9. Удостоверение за сключен брак;

10. Документ, издаден от компетентен орган и удостоверяващ, че решението на българския съд за осиновяване ще бъде признато в държавата по обичайното местопребиваване на осиновяващия, освен в случаите, когато той има обичайно местопребиваване в държава, която е страна по Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване от 29 май 1993 г. (Хагска конвенция) ;

11.Лиценз за посредничество по международни осиновявания, в полза на акредитирана организация, издадена от Централния орган в приемащата държава; включително лица за контакт, адрес, телефон, представителство и условия по акредитацията;

12. Кратко описание на осиноваващите – лични данни,националност и гражданство, копие от документ за самоличност -преведен и заверен без апостил;

Всички документи от чужбина следва да бъдат представени в МП в оригинал, с апостил и в заверен превод на български език.

Молбата на кандидат осиновителите се разглежда в срок от 30 дни от датата на подаването й.

Когато се установят непълноти или несъответствия в представената документация, МП уведомява централния орган или съответно акредитираната организация и дава указания за отстраняването им в 30-дневен срок от уведомлението.

В случай че недостатъците по не се отстранят в определения в уведомлението срок, подадените документи не се разглеждат и се връщат на подателя им.

Въз основа на подадените документи осиновяващият се вписва в регистъра, ако отговаря на изискванията на Семейния кодекс. Вписването се извършва по реда на постъпване на документите в МП. За вписването в регистъра МП уведомява писмено подателя в 14-дневен срок от извършване на вписването. В случай че лицето не бъде вписано, документите се връщат на подателя с уведомление за причината за това.